1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL SORTEIG. L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres durà a terme un SORTEIG dirigit a totes les persones que hi participin del 3 de desembre fins el 19 de desembre del 2021. La finalitat del SORTEIG serà dinamitzar el comerç de Riberaygua i Travesseres, així com ampliar-ne la base de dades.
 2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. El SORTEIG es durà a terme dins del Principat d’Andorra. Hi poden participar els residents o no residents a Andorra, majors d’edat, sempre i quan es comprometin a recollir el premi al Principat.
 3. DINÀMICA DEL SORTEIG. Tota persona/client que faci una despesa superior a 10 €, en algun dels comerços membres de l’Associació de Comerciant de Riberaygua i Travesseres, podrà participar amb el seu mòbil mitjançant la captura del codi QR, que li facilitarà dit comerç. En fer-ho, aquest codi li portarà a una butlleta virtual, només haurà d’omplir aquesta butlleta amb el seu mail, nom i cognom, darrers 4 dígits del tiquet de compra i una foto d’aquest. En la data assenyalada es procedirà al sorteig, el guanyador del premi serà informat en privat a través del mail que indiqui la butlleta. Un cop confirmat l’autenticitat del tiquet de compra se li farà entrega del premi. En el cas que el guanyador no dones resposta al mail en 48 hores, es tornarà a fer el sorteig i així successivament fins que un dels guanyadors contesti al mail.
 4. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació al SORTEIG serà del 3 de desembre fins el 19 de desembre 2021, coincidint amb l’anunci d’inici i finalització del concurs mitjançant les xarxes socials de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres.
 5. CARÀCTER DEL SORTEIG. El SORTEIG es durà a terme sota la modalitat de “ Sorteig amb intervenció del atzar”.
 6. COMUNICACIÓ DEL SORTEIG. El present SORTEIG es comunicarà mitjançant la web i les xarxes socials de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres, així com mitjançant Newsletters als membres que formin part de la seva base de dades actual.
 7. PERSONES LEGITIMADES. Per participar els interessats han de complir els següents requisits: realitzar una despesa mínima de 10 € i cedir les seves dades personals mitjançant la plataforma online de Riberaygua i Travesseres. Aquestes dades s’inclouran a la base de dades de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. D’entre totes les persones que participin al SORTEIG online se’n seleccionarà una de forma aleatòria mitjançant una aplicació electrònica. Podran participar-hi totes les persones que facin una despesa mínima de 10€ als comerços participants, però només hi podrà haver un guanyador per cada sorteig. Queda prohibida la participació als menors de 18 anys.
 8. PREMI. El guanyador s’obsequiarà amb un sopar per dues persones, cedit especialment per un dels establiments de restauració adherits a l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres.
 9. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR. Una vegada finalitzat el SORTEIG, el dia 20 de desembre de 2021 a les 12 hores, s’informarà al guanyador a partir de les dades de contacte facilitades per fer el SORTEIG (email o telèfon). Si per qualsevol motiu el guanyador renunciés al premi o no hi hagués manera de rebre’n una resposta abans del dimecres 22 de desembre de 2021 a les 12 hores, l’obsequi passaria a ser d’una altra persona. És a dir, que es faria el SORTEIG una altra vegada i el premi atorgat al primer guanyador seria nul. Aquest mateix sistema es farà servir per els sortejos posterior.
 10. CESSIÓ DE DRETS. Els participants al SORTEIG cedeixen a l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar-se amb motiu de la seva participació. l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres podrà utilitzar lliurement aquestes publicacions a les seves pàgines web, així com en altres publicacions, tant online com offline.
 11. RESERVES I LIMITACIONS. l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres es reserva la possibilitat de rebutjar el registre d’aquells participants dels quals les dades no estiguin completes o les seves participacions no compleixin els requisits per a poder entrar al SORTEIG. l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del SORTEIG, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en la forma descrita en aquestes bases.
 12. ACCEPTACIÓ. La participació al SORTEIG implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La falta d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació al SORTEIG.
 13. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa a la Llei 15/2003, de Protecció de Dades Personals, segons la normativa vigent de data del 18 de desembre, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el SORTEIG i formar part de la nova base de dades de l’Associació de comerciants de Riberaygua i Travesseres. Aquestes dades es mantindran en la més estricta privadesa d’acord amb la legislació vigent. Els participants en aquesta promoció i els usuaris registrats podran exercir, en relació amb les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió dels mateixos, en els termes referits en la Llei 15/2003, de la Llei de Protecció de Dades Personals del 18 de desembre i altres normes que la desenvolupen.